EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA ve KULLANDIRMA CEZASI KAÇ PARA?(2016)

Tarafından   2016-04-16

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2016 ne kadar? 18 yaş altı ehliyetsiz araç kullanma cezası kaç para? ehliyetsiz araç kullanma cezası iptali nasıl yapılır? ehlieytsiz araç kullandırma cezası ne kadar?ehliyeti iptal edildiği halde araç kullana cezası ne kadar?ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanma cezası kaç para?ehliyetsiz-arac-kullanma-cezasi-2016-2017-kac-para
Ehliyetsiz araç kullanmak kesinlikle yasaktır.Ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan sürücüler kanunen belirlenen ceza uygulanır.Sürücü belgesiz olarak araç kullananlara ve kullandıranlara 1.698 TL ceza yazılır.(2016 yılı).Aracı kullanan sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir..
Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullananlara ve kullandıranlara bunun yanında Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanan ve kullandıranlara, 1.698 TL ceza yazılır..Cezanın erkan ödenmesi durumunda %25 indirimli 1.273,5 TL ceza uygulanır.Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.

Güncel Trafik Cezaları ve Ehliyet Ceza Puanları Listesi İçin Tıklayınız..

Araç sahiplerine tebliğ edilen tutanaklara ilişkin bilgiler, cezanın kesinleşmesinden sonra takip ve tahsili için yedi iş günü içinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir..“Tutanakların tebliğ işlemleri kanunen düzenlenmiş olup ilgili maddeler aşağıda verilmiştir..

MADDE 10 – (1) Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı süreleri içerisinde yapılır.

(2) Trafik idari para cezası karar tutanakları için kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki araç sahibinin adres bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminden, buradan temin edilememesi durumunda tescil bilgisayar kayıtlarından, bunun da mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak veya elektronik sistemle aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşundaki dosyasından tespit edilerek tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur.

(3) Mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararları için ilgilinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sisteminden elektronik ortamda alınan adresine, bunun mümkün olmaması halinde ise mülki amire sevk tutanağındaki beyan adresine göre tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur.

(4) Araçların tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağı araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararı ise ilgilisine, posta yoluyla veya 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine göre elektronik ortamda tebliğ edilir.

(5) Posta yoluyla tebliğ edilecek tutanakların bir nüshası mazbatalı tebligat zarfı (Ek-6) içine konularak ilgilisine tebliğ için gönderilir.

(6) Tebliğ edilen tutanaklara ilişkin bilgiler, cezanın kesinleşmesinden sonra takip ve tahsili için yedi iş günü içinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Trafikten men edilen/muhafaza altına alınan araçlar için kullanılacak tutanak ve defterlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

“a) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için, bir nüshası kural ihlali yapan sürücüye verilmek, bir nüshası birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilmek, bir nüshası ise dip koçanda kalmak üzere üç nüsha olarak “Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı” (Ek-7) düzenlenir.

b) Trafikten men edilen araca ilişkin bilgiler “Trafikten Men Edilen Araç Kayıt Defteri (Ek-15)”ne, muhafaza altına alınan araca ilişkin bilgiler ise “Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A)”ne kaydedilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı idarî para cezaları Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.

(4) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır. Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması ve 1 (bir) ay içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat etmesi halinde, vergi dairesince ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eşit taksitte ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

TRAFİK CEZASI SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EGM EHLİYET CEZA PUANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA ve KULLANDIRMA CEZASI KAÇ PARA?(2016)” da bir yorum

  1. Ahmet tatli

    Alkolden 6 ay ehliyetim alındı günü doldu ve sine borcum olduğu için alamadım yakalanirsam ne olur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir